Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://magicwrap.cz.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v naší nápovědě.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu info@magicwrap.cz.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

Storno objednávky ze strany prodávajícího/dodavatele - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


Reklamace

Uplatnění odpovědnosti za vady

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu magicwrap.cz, jako prodávající. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši linku nebo na náš email: info@magicwrap.cz. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


Dodací podmínky

 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvést.

 

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a Slovenska přepravní společností PPL. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, pokud není u položky uvedeno jinak.

PPL - zboží Vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin od expedice. Řidič Vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Doručení v pracovních dnech (8-16 hod).Cena této dopravy je ve skutečné výši 130 - 350 Kč bez DPH.


Ochrana osobních dat

Firma MEDI BEAUTY s.r.o., jako provozovatel serveru www.magicwrap.cz, se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.  Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Údaje, které zadáváte při registraci jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zneaktivnění Vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze
Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám zavoláte na jakýkoliv telefonní kontakt nebo napíšete na email: info@medi-beauty.eu. Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu. Nebo nám celou zprávu přepošlete a napište, který email chcete vymazat. O vymazání emailu budete informováni.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.


Shrnutí

Server www.magicwrap.cz si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Váš souhlas
Používáním internetového obchodu www.magicwrap.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.


Partnerský program

Pokud vlastníte webové stránky, či internetový obchod můžete se zapojit do našeho partnerského programu.

Staňte se partnerem magicwrap.cz, inzerujte naše produkty, které Vás zaujali a vydělávejte na jejich prodeji. Získáte provizi z každého prodaného produktu – stačí uveřejnit odkaz nebo banner! Už nemusíte investovat do skladových zásob, ale pouze získávat odměny za zákazníky, které k nám přivedete díky Vaší webové prezentaci.

Vydělávat můžete ihned, jak se přihlásíte do partnerského programu. Registrace je ZDARMA!

Návod jak se zaregistrovat:

Klikňete na záložku: Partnerský program

1. vyplňte Vaše osobní informace
2. vyplňte Vaši adresu (do kolonky WWW stránka: uveďte adresu Vašich webových stránek)
3. vyplňte Informace o platbě (do kolonky ID daní: uveďte Vaše IČ)

Zakrátko Vám na Váš Email dorazí potvrzení registrace.
Po přihlášení si můžete sami vygenerovat kód jakéhokoliv produktu, který umístíte na Vaši webovou stránku. Pokud přes tento odkaz, si u nás zákazník produkt zakoupí, získáváte provizi ve výši 10% z ceny produktu.

Vaše provize a stav Vašeho účtu můžete sledovat rovněž po přihlášení do partnerského programu.

POZOR: Partnerský program je separátní účet od zákaznického účtu. Pokud máte zájem rovněž získat výhody zákaznického účtu pro pohodňejší a výhodnější nakupování nebo registraci pro velkoobchod, je třeba Vytvořit účet.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete naši podporu, kontaktujte nás na Email: info@medi-beauty.eu, nebo na tel.č. +420 773 650 188.


Podmínky partnerského programu

Kdo se může stát partnerem?

K partnerskému programu se může přihlásit každý uživatel internetu, který chce propagovat produkty. Obsah stránek, na kterých bude produkty propagovat a způsob propagace musí být v souladu s obchodními podmínkami.

Jak partnerská spolupráce funguje?

 1. Zaregistrujte se do partnerského programu
 2. Administrátor Vaší žádost schválí obvykle do 48 hodin (v pracovní dny)
 3. Na své stránky dáte banner nebo textový odkaz (vhodné i pro Facebook/Twitter)
 4. Návštěvník na něj klikne, a pokud zakoupí produkt, získáváte nárok na provizi
 5. Provizi Vám vyplatíme

Jak poznáme, že zákazník přišel od vás?

Využíváme osvědčený systém a sledujeme kliky, objednávky a Vaše provize. Pokud si chcete ověřit, že vše funguje správně, zkuste si na svůj odkaz kliknout a objednat. Uvidíte sami.

Jak poznáte, že někdo kliká nebo objednal přes váš odkaz?

Po přihlášení můžete sledovat počty kliknutí i objednávky a Vaše provize.

Jak probíhá výplata provizí?

Každá objednávka s Vaším kódem je pečlivě evidována. Minimální částka pro vyplácení provize je 500,- Kč. O výplatu můžete požádat kdykoliv, pokud její hodnota překročí minimální částku. Detailní pravidla pro vyplácení provizí najdete v podmínkách.

Tipy a triky pro zvýšení prodeje

Webové stránky – vytvořte bannery (nebo nás požádejte a my Vám jej vytvoříme), textové odkazy, mohou být samostatné, nebo odkazované v rámci článků přes vhodná klíčová slova.

Blog – vlastní zkušenost zákazníka přesvědčí, i zde můžete používat kód.

Twitter – nechte se následovat, uveřejněte odkaz na naše stránky s kódy na produkty, všichni kdo kliknou a něco objednají, přinesou provizi právě Vám.

Facebook – komu se bude líbit Váš odkaz? V odkazu může být Váš kód a ten se bude šířit mezi další lidi.

Nakupujte sami – pokud si od nás objednáte produkty přes odkaz/banner s vaším kódem, získáváte provizi. Můžete tak vydělávat na tom, co si sami koupíte, na tom, co si necháte koupit od známých, rodičů, kamarádů, na tom, co budete kupovat společně příbuzným.

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) upravují vztah mezi registrovaným partnerem (dále jen jako „Partner“) a provozovatelem partnerského programu společností MEDI BEAUTY s.r.o., Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 276 63 965, DIČ: CZ276 63 965, (dále jen jako „Provozovatel“)
 2. Partnerem – účastníkem partnerského programu - je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v partnerském programu společnosti MEDI BEAUTY s.r.o., a která propaguje produkty Provozovatele v souladu s technickým fungováním partnerského programu.
 3. Partnerský program společnosti MEDI BEAUTY s.r.o. je systém, který umožňuje Partnerovi zobrazovat textové odkazy s nabídkou produktů Provozovatele za účelem zprostředkování jejich prodeje Provozovatelem a získání provize za zprostředkování prodeje, a je umístěn na adrese www.dermo-kosmetika.cz
 4. Aktuální Obchodní podmínky partnerského programu společnosti MEDI BEAUTY s.r.o., jsou uveřejněny na adrese www.dermo-kosmetika.cz

II. Podmínky partnerského programu

 1. Fyzická nebo právnická osoba se stane Partnerem a účastníkem partnerského programu úplnou registrací do partnerského programu na adrese magicwrap.cz
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez udání důvodů.
 1. Partner získá po přijetí registrace od Provozovatele unikátní partnerský kód (dále jen jako „ID“) s jehož pomocí dochází k identifikaci zákazníků, návštěv a objednávek přicházejících od Partnera. Partner je povinen své ID uvádět při zveřejňování odkazů s nabídkou produktů Provozovatele. Pokud své ID neuvede, nebude identifikován zákazník, návštěva ani objednávka a Partner nebude mít nárok na provizi.
 2. Partner bere na vědomí, že pro správné rozpoznání zákazníka, návštěvy a objednávky je nezbytné, aby měl zákazník na svém zařízení povoleny „cookies“.
 3. Provozovatel neodpovídá za funkčnost odkazů partnerského programu, které Partner jakkoliv upravoval.
 4. Bannery, grafické reklamy, texty či textové odkazy poskytnuté Provozovatelem Partnerovi smí být použity pouze k propagaci Provozovatele.
 5. Při propagaci produktů Provozovatele je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření okna prohlížeče, případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe. Obecně je zakázáno využívat všech postupů a technik, které způsobí otevření stránek Provozovatele, aniž by je návštěvník stránek Partnera záměrně a vědomě otevřel.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Provozovatel umožní Partnerovi registraci a přístup do partnerského programu a zavazuje se podávat Partnerovi pravdivé informace o návštěvách, objednávkách a uhrazených objednávkách zákazníků příchozích s jeho ID. Poskytovatel není povinen informace podávat jiným způsobem než v pomocí účtu Partnera v partnerském programu.
 2. Provozovatel odpovídá za celý proces vyřízení objednávky, dodání, fakturaci, rezervaci termínu a případné reklamace.
 3. Provozovatel se zavazuje vyplácet Partnerovi provize dle odstavce V. a VI. těchto Podmínek.
 4. Provozovatel je povinen informovat Partnera o všech změnách, které by mohly ovlivnit spolupráci v rámci partnerského programu. Provozovatel bude tyto změny Partnerovi sdělovat pomocí elektronické pošty zaslané na adresu Partnera v rámci partnerského programu.

IV. Práva a povinnosti Partnera

 1. Partner se zavazuje řídit se Podmínkami po celou dobu trvání spolupráce s Poskytovatelem.
 2. Partner se zavazuje, že informace získané účastí v partnerském programu nepředá jiným osobám, a dále potvrzuje, že neprovozuje systém na podobném principu ve stejném či podobném oboru a že není konkurentem Poskytovatele.
 3. Partner se zavazuje propagovat produkty Provozovatele legálně v souladu se zákony České republiky, neumísťovat odkazy na webové stránky odporující dobrým mravům, uvádět pravdivé informace o produktech Provozovatele a nepoužívat k propagaci nástrojů, které by nadměrně obtěžovaly příjemce.
 4. Partner má nárok na provizi za uhrazenou objednávku uskutečněnou zákazníkem příchozím s jeho ID.
 5. Partner se zavazuje, že nebude nabízet produkty Provozovatele ani ho propagovat způsobem, který by poškozoval dobré jméno Provozovatele, parazitoval na značce Provozovatele nebo budil dojem zaměnitelnosti s Provozovatelem.
 6. Partner se zavazuje nevyužívat partnerský program výhradně pro úsporu na nákupech produktů Provozovatele pro vlastní potřebu či potřebu osob jemu blízkých.

V. Provize Partnera

 1. Partnerovi vzniká nárok na provizi z objednávky zprostředkované v souladu s Podmínkami partnerského programu ve chvíli, kdy je uhrazena v plné výši zákazníkem Provozovatele. Partnerovi vzniká nárok na provizi ze všech v plné výši uhrazených objednávek po dobu 90 dnů od příchodu zákazníka s ID Partnera.
 2. Provize náleží tomu Partnerovi, s jehož ID přišel zákazník naposledy.
 3. Provize Partnera je 10% z ceny objednávky bez DPH.
 4. Pokud Partner dosáhne během kalendářního měsíce objemu uhrazených objednávek přes 30.000,- Kč bez DPH, má v následujícím kalendářním měsíci nárok na zvýšení provize na 15% z ceny objednávky bez DPH.
 5. Partner nemá nárok na provizi z uhrazené objednávky v následujících případech:

.

 1. Provozovatel má právo přiznat nárok na provizi Partnerovi i v případě uhrazené objednávky z bodu 5.
 2. Provize je počítána pouze na základě údajů Provozovatele ze systému Partnerského programu. Na údaje měřené či jinak sledované Partnerem nemůže a nebude být brán zřetel.
 3. Pokud má Partner pochybnosti o výpočtu, výši či výplatě provize v rámci Partnerského programu, je povinen o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od data, kdy nejasnost vznikla. Pokud tak Partner neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků vyplývajících z případné chyby na straně Provozovatele.
 4. Pokud dojde k ukončení spolupráce z důvodu porušení Podmínek Partnerem, ztrácí Partner nárok na výplatu provize.

VI. Výplata provize

 1. Partnerovi, který je oprávněn vystavovat fakturu, bude provize vyplacena na základě faktury zaslané emailem na adresu: info@magicwrap.cz, nebo doporučeně na fakturační adresu Provozovatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem a také ID Partnera. Společně s první fakturou je Partner povinen zaslat kopii živnostenského listu či jiného dokladu, který ho opravňuje provozovat ekonomickou činnost.
 2. Partnerovi, který není oprávněn vystavovat fakturu, je při prvním požadavku na výplatu provize zaslána k podpisu Smlouva o zprostředkování.
 3. Provize bude vyplacena v Kč na základě faktury nebo obdržení podepsané Smlouvy o zprostředkování do 14 dnů od jejího přijetí a to převodem na bankovní účet uvedený na faktuře nebo ve Smlouvě o zprostředkování.
 4. Minimální výše provize k výplatě je 500 Kč a to i v případě, že dojde k ukončení spolupráce ze strany Partnera.
 5. Partner je povinen zdanit provize dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, k fakturované částce si připočte platnou sazbu DPH.

VII. Ochrana a nakládání s osobními údaji

 1. Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji Partnera ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby partnerské spolupráce a nebudou poskytovány třetím osobám.
 2. Provozovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob a umístění odkazů Partnera, nebo obsah jeho stránek by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.
 3. Partner registrací do Partnerského programu výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.
 4. Partner je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na fungování partnerské spolupráce.

VIII. Trvání a ukončení spolupráce

 1. Spolupráce mezi Partnerem a Provozovatelem se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany a to písemným oznámením druhé straně nebo zasláním emailu na kontaktní email Partnera (ruší-li spolupráci Provozovatel) nebo email Provozovatele: info@magicwrap.cz (ruší-li spolupráci Partner).
 2. Spolupráce může být zrušena v případě, že Partner porušil Podmínky. V takovém případě Partner ztrácí nárok na výplatu provize.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit. Změnu je povinen oznámit Partnerovi emailem, na kontaktní emailovou adresu Partnera, před uveřejnění změněných Podmínek. Pokud Partner na oznámení změny do 10 dnů nezareaguje, je to považováno za projev souhlasu s novým zněním. Pokud Partner se změnami nesouhlasí, má právo spolupráci ukončit, aniž by mu zanikl nárok na vyplacení provize.
 2. Účast v Partnerském programu je chápána jako souhlas s těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky nabývají platnosti 1.1.2013